آدرس:

اراک-میدان بسیج-بلوار کربلا-معاونت پژوهش و فناوری-انتشارات علمی دانشگاه اراک 

تلفن: 0863262224