قوانین و مقررات

اسناد
عنوان توضیح دانلود
دستورالعمل اجرایی مجلات دانشگاه اراک2 دانلود (586.5k)
دستور العمل صفحه آرایی دانلود (314.0k)
آیین نامه پذیرش و چاپ کتاب دانشگاه اراک دانلود (66.5k)
اهداف، سیاستها و ضوابط نشر کتاب دانلود (119.0k)