موضوعات: �������� ������������
تعداد عنوان ها: 17
آسیب پژوهشی فهم حدیث
دکتر علی حسن‌بیگی
1,100,000
تاریخ دانشگاه اراک
دکتر ابراهیم اصلانی؛ دکتر فرهاد صبوری فر؛ دکتر محمد حسن بیگی
450,000
ابزارهای پژوهش در حوزه قرآن و حدیث
دکتر علیرضا طبیبی؛ دکتر سید مجید نبوی
600,000
چهره اروپا از روم تا اتحادیه
دکتر ابراهیم آقامحمدی
800,000
ده آموزه برای جهان پسا پاندمی
فرید زکریا؛ دکتر ابراهیم آقامحمدی
800,000
استراتژی جنگ و دیپلماسی
دکتر عبداله متولی
400,000
روان شناسی اجتماعی
ریچارد جی گریسپ ؛ دکتر تورج سپهوند؛ خلیل کرمی
400,000
نقد قرآن محور آموزه های تورات
دکتر علیرضا طبیبی؛ دکتر فاطمه دست رنج
400,000
شناخت نامه ابوجعفر النقیب
دکتر مصطفی جواد ؛ دکتر علی حسن بگی
300,000
ریاضیات برای کودکان کم توان ذهنی
دکتر سعید موسوی پور؛ فرزانه غریبی
200,000
درآمدی بر فرآیند فهم حدیث
دکتر علی حسن بگی
300,000
زن، خانواده و جامعه
قربانعلی دری نجف آبادی
150,000
رهیافتی تحلیلی بر فهم حدیث
دکتر ابراهیم ابراهیمی
130,000