آدرس: اراک، میدان بسیج، بلوار کربلا، دانشگاه اراک، مرکز اسناد و کتابخانه مرکزی، طبقه دوم، اتاق شماره 2

کدپستی: ۳۸۴۸۱۷۷۵۸۴

تلفن: 32777400-086

ایمیل: press@araku.ac.ir

نوع سوال را وارد کنید.