موضوعات: �������� ��������
تعداد عنوان ها: 28
ترکیبیات کاربردی با حل مسئله
دکتر علی محمد نظری؛ آقای عرفان ستوده؛ بردلی جکسون؛ دیمیتری تورو
2,200,000
کاربردهای پلاسما
دکتر مهران شاه منصوری
800,000
نظریه بازی ها در مهندسی
ژوئاو پی هسپانها ؛ دکتر ابوالقاسم دائی چیان
500,000
بیوشیمی متابولیسم
دکتر محمدحسین آبنوسی
450,000
ابزار فناوری پلاسما
چیوسانگ وانگ ؛ دکتر مهران شاه منصوری
400,000
تصفیه آب با استفاده از تخلیه پلاسمایی در مایعات
یونگ یانگ ؛ دکتر مهران شاه منصوری
400,000
روش های عملی در آزمایشگاه میکروب شناسی
آقای ابوالفضل تقوی؛ دکتر مجید مهدیه
400,000
جذب و انتقال آب در گیاهان (آکواپورین ها)
دکتر مجید مهدیه؛ دکتر اکبر مستاجران
450,000
پیام رسانی کلسیم
دکتر حمیدرضا مومنی؛ خانم نجمه اسکندری
450,000
غشاهای سرامیکی برای جداسازی و واکنش
کانگی لی ؛ دکتر فرهاد حیدری؛ دکتر اعظم مرجانی
450,000
مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی با R
رابرت پی دوبرو ؛ دکتر سید نوراله موسوی
800,000
رزونانس مغناطیس هسته درشیمی معدنی
دکتر حمید خانمحمدی
350,000
آلیس در سرزمین کوانتومی
رابرت گیلمور ؛ دکتر غلامرضا نبیونی
450,000
عملکرد مغز و رفتار
دکتر نیلوفر دربندی
400,000
پلاسما پزشکی
الکساندر فریدمن ؛ دکتر مهران شاه منصوری
400,000
نظریه مقدماتی اعداد
دکتر باقر نشوادیان بخش
350,000
زیست شناسی غشا سلول
دکتر سید محمدعلی شریعت زاده؛ دکتر علی اکبر ملکی راد؛ دکتر علی اصغر پیله وران
امقدمه ای بر خواص فوتوکاتالیستی نانوساختارها و نانوکامژوزیت ها
دکتر غلامرضا نبیونی؛ شمین معصومی؛ دکتر داود قنبری
250,000
آشنایی با کیهان شناسی نوین
اندرو لیدل ؛ دکتر کریم قربانی
مبانی زیست شناسی ترمیم
دکتر سید محمدعلی شریعت زاده؛ دکتر اصر مهدوی شهری؛ امین توسلی؛ فهیمه شهابی‌پور
مبانی فیزیولوژی
دکتر نیلوفر دربندی؛ مریم هزاوه ای
300,000
استریولوژی- اصول، روش ها و کاربرد آن در بافت شناسی
دکتر ملک سلیمانی مهرنجانی؛ منیره محمودی
120,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه