مدیریت

مدیریت انتشارات دانشگاه اراک از ابتدای بهمن ماه 1400 برعهده آقای دکتر محسن نصرآبادی از اعضای هیأت علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه اراک می باشد.