مراکز پخش و فروش کتاب

شعب فروش کتاب های انتشارات دانشگاه اراک:

1- دانشگاه اراک (سردشت)، ساختمان کتابخانه مرکزی، ورودی طبقه همکف سمت راست. فروشگاه کتابهای تخصصی انتشارات دانشگاه اراک.

2- اراک، خیابان 22 بهمن، نرسیده به میدان دارایی، دفتر فنی چاپ و صحافی ارشد.