موضوعات: ������������ �� �������� ����
تعداد عنوان ها: 7
سخن سالاران حوزه ادبی عراق عجم
دکتر فاطمه سلطانی
740,000
زبان تخصصی
دکتر مسعود کشاورز؛ دکتر هوشنگ یزدانی
300,000
دوره فشرده گرامر زبان آلمانی
دکتر علی رجایی
600,000
تصویر ادبی در قرآن کریم
صلاح الدین عبدالتواب ؛ دکتر محمود شهبازی؛ دکتر سید ابوالفضل سجادی
250,000
بلاغت واژگان در قرآن کریم
فاضل صالح سامرائی ؛ دکتر محمود شهبازی؛ خانم زهرا ذوالفقاری؛ خانم فاطمه ورمرزیادی
200,000
آموزش آلمانی با روش سمعی- بصری
دکتر علی رجائی
220,000