جذب و انتقال آب در گیاهان (آکواپورین ها)

450,000 ریال