کنترل و بهره برداری از مزارع بادی متصل به شبکه

500,000 ریال