مکاترونیک و سیستم های هوشمند در ماشین های برون جاده ای

650,000 ریال