مکاترونیک و سیستم های هوشمند در ماشین های برون جاده ای