سترون سازی و تولید گیاهان عاری از پاتوژن درکشت درون شیشه ای

300,000 ریال