آشنایی با الگوریتم SA برای پهنه سازی و برخی کاربردها در مهندسی آب

480,000 ریال